Skip to main content

Privacybeleid

1. ALGEMEEN

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons de belangrijkste troef is van de Federatie Resto du Coeur België (afgekort: RESTO DU CŒUR). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Dit Beleid is onder andere van toepassing op (i) onze website https://www.restosducoeur.be (hierna de ‘Website’ genoemd) en (ii) alle bestaande relaties tussen de vereniging en haar schenkers, prospecten en partners.

Dit Beleid bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die de Federatie Resto du Coeur België verzamelt, alsmede over de wijze waarop de Federatie Resto du Coeur België deze persoonsgegevens verwerkt.

Hiervoor verwerken wij uw gegevens op een manier die in overeenstemming is met de bepalingen van de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden – de ‘AVG’) evenals de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze site of door uw Gegevens aan ons mee te delen bij het vragen van inlichtingen, commerciële aanbiedingen, rechtstreeks of bij onze partners, aanvaardt u de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Indien u de bepalingen van dit beleid niet aanvaardt, stemt u er uitdrukkelijk mee in niet te genieten van alle diensten en andere voordelen die RESTO DU CŒUR u aanbiedt

2. CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De Federatie Resto du Coeur België, met maatschappelijke zetel te 5 Rue du Tronquoy in 5320 Fernelmont  (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (BE) 0443.600.596, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt via onze website RESTOS DU CŒUR.BE en via de platformen en andere IT-tools die u ter beschikking worden gesteld door RESTOS DU CŒUR.BE, rechtstreeks wanneer u contact opneemt met RESTOS DU CŒUR.BE of onrechtstreeks via een offerteaanvraag bij een partner.
 

3. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE, MET WELK DOEL EN OP WELKE WETTELIJKE BASIS?

Het gaat om de Gegevens die u ons meedeelt:
 • Via het contactformulier op de website van RESTO DU CŒUR;
 • Via de nieuwsbrief op de website van RESTO DU CŒUR;
 • Via een online gift;
 • Via een virtuele inzameling van voedsel;
 • Via een inzameling van geld op de sociale netwerken;
 • Via het partnerschapsformulier;
 • Meer in het algemeen, bij gebruik van onze Diensten;
 • Via cookies die door ons of, meer in het algemeen, door diensten van derden worden geplaatst.

3.1 Contactformulier

Via het contactformulier verzamelen we de volgende Identificatiegegevens:
 • Naam  en voornaam;
 • E-mailadres en telefoonnummer;
 • Postadres;
 • Alle Persoonsgegevens die u aan ons meedeelt via het tabblad ‘Bericht’.
Het doel van dit formulier is u in staat te stellen vragen te stellen over onze diensten. We zullen de Gegevens van dit formulier alleen gebruiken in het kader van uw verzoek en gedurende de tijd die nodig is om de juiste antwoorden te geven.
De rechtsgrondslag waarop deze verwerking is gebaseerd, is ons gerechtvaardigd belang.

3.2 Nieuwsbrief ‘Blijf op de hoogte’ 

Via de nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van onderwerpen die u interesseren.
 
Hiervoor verzamelen wij de volgende Identificatiegegevens:
 • Naam  en voornaam;
 • E-mailadres
De rechtsgrondslag waarop deze verwerking is gebaseerd, is toestemming. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door op de knop ‘uitschrijven’ in de nieuwsbrief te klikken.

3.3 Online gift

U kunt een eenmalige of regelmatige gift rechtstreeks online doen via onze website.
 
Hiervoor kunnen we de volgende Identificatiegegevens verzamelen:
 • E-mailadres;
 • Burgerlijke staat;
 • Naam  en voornaam;
 • Wijze van betaling ;
 • Bankkaartnummer ;
 • PayPal accountgegevens ;
 • Betaald bedrag;
 • Rijksregisternummer ;
 • RRN bis ;
 • Bedrijfsnummer ;
 • Alle Persoonsgegevens die u aan ons meedeelt via het tabblad ‘Vrije mededeling’.
Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw gift te doen via een Domiciliëringsformulier. 
 
Hiervoor kunnen we de volgende Identificatiegegevens verzamelen:
 • Naam debiteur;
 • Burgerlijke staat;
 • Postadres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Rekeningnummer IBAN;
 • BIC Code;
 • Te debiteren bedrag;
 • Plaats en datum;
 • Handtekening van de debiteur.
 • Rijksregisternummer ;
 • RRN bis ;
 • Bedrijfsnummer ;
De rechtsgrondslag waarop deze verwerking is gebaseerd, is het contract.
 
Als aanverwant doel gebruiken we deze gegevens ook om eventuele attesten en brieven op te stellen om gevolg te geven aan de ontvangst van uw giften.
De rechtsgrondslag waarop deze verwerking is gebaseerd, is het contract.
 
De Federatie van de Restos du Coeur van België heeft, als organisatie belast met het verstrekken van informatie aan de FOD Financiën, het recht om het rijksregisternummer van schenkers te vragen en te gebruiken teneinde de fiscale attesten op te stellen voor de jaarlijkse giften van minstens € 40 (art. 323/3, §4 WIB 92). Sinds 1 januari 2024 (via de wet houdende diverse fiscale bepalingen van 28 december 2023) is dit niet meer alleen een recht maar ook een verplichting, aangezien we voortaan geen attesten meer mogen afleveren aan schenkers (natuurlijke personen) die geen rijksregisternummer of bis-nummer hebben, noch de gegevens met betrekking tot hun gift naar de FOD Financiën mogen sturen.

3.4 Virtuele inzameling van voedsel

U kunt via onze website giften van levensmiddelen doen.
 • Burgerlijke staat;
 • Naam  en voornaam;
 • E-mailadres;
 • Postadres;
 • Wijze van betaling ;
 • Bankkaartnummer ;
 • Betaald bedrag;
 • PayPal accountgegevens ;
 • Alle Persoonsgegevens die u aan ons meedeelt via het tabblad ‘Vrije mededeling’.
De rechtsgrondslag waarop deze verwerking is gebaseerd, is het contract.
 
Als aanverwant doel gebruiken we deze gegevens ook om eventuele attesten en brieven op te stellen om gevolg te geven aan de ontvangst van uw giften.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is het contract, evenals ons gerechtvaardigd belang (boekhoudkundig beheer) en de wettelijke verplichting op fiscaal gebied.

3.5 Inzameling van geld via de sociale netwerken

U kunt een inzameling van geld voor RESTO DU CŒUR organiseren op Facebook, rechtstreeks vanaf onze website. 
 
Hiervoor moeten we mogelijk de volgende Persoonsgegevens verzamelen:
 • Naam en voornaam;
 • E-mailadres;
 • Authenticatie;
 • Profielfoto;
 • Identificatiegegevens op de sociale netwerken en informatie die naar ons is verzonden via uw Facebook-account;
De rechtsgrondslag waarop deze verwerking is gebaseerd, is het contract.

3.6 Partnerschapsformulier 

U kunt contact met ons opnemen om samen een inzamelingsproject op te zetten ten voordele van RESTO DU CŒUR. 
 
Hiervoor moeten we mogelijk de volgende Persoonsgegevens verzamelen:
 • Naam en voornaam;
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer;
 • Naam van de onderneming;
 • Vrij bericht voor het in te dienen project.
De rechtsgrondslag waarop deze verwerking is gebaseerd, is het contract.

3.7 Bij gebruik van onze Diensten

Meer in het algemeen kunnen wij bij gebruik van onze Diensten andere Persoonsgegevens verzamelen. Deze optionele of verplichte gegevens worden uitdrukkelijk gebruikt om u onze Diensten en producten te kunnen leveren. 

3.8 Beheer van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine bestanden die met de pagina’s van een website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. De informatie die ze bevatten, kan bij uw volgende bezoek naar de servers van de site worden teruggezonden. Zo kan de auteur van de site de activiteit van de internetgebruiker traceren.
We wijzen erop dat we onder de term “cookies” ook elk ander technisch trackingproces zoals “scripts” in het algemeen verstaan. Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om een website interactief te laten werken. Tot slot zijn ook “web beacons” of “trackingpixels” cookies.
Cookies maken het mogelijk om inhoud te personaliseren en om functies aan te bieden die nodig zijn voor de goede werking van een website, zoals het controleren van een winkelmandje of het onthouden van een taalkeuze, bijvoorbeeld. Sommige Cookies kunnen worden geplaatst of beheerd door derden (partners of onderaannemers) voor marketingdoeleinden. 
 
3.8.1. Technische cookies (‘Noodzakelijk’ of ‘Voorkeur’)
 
Wij gebruiken bepaalde cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, zoals de taal die u hebt gekozen. Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de site en kunnen niet worden uitgeschakeld zonder de goede werking van de site te beïnvloeden. Dit soort cookies of vergelijkbare technologie stelt ons niet in staat Gegevens te verzamelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

3.8.2. Cookies voor publieksmeting

Wij gebruiken deze cookies om de prestaties van de site te analyseren en te verbeteren. Wij gebruiken tools die bijvoorbeeld uw IP-adres verzamelen wanneer u verbinding maakt, de datum en tijd waarop u de site bezoekt, de geraadpleegde pagina's, het gebruikte browsertype, het gebruikte platform en/of besturingssysteem. 
De rechtsgrondslag waarop deze verwerking is gebaseerd, is uw toestemming.

3.8.3. Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers van de site te volgen. Het doel is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor externe uitgevers en adverteerders.
De rechtsgrondslag waarop deze verwerking is gebaseerd, is uw toestemming.

3.8.4. Toestemming

Uw toestemming kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken door HIERONDER uw voorkeuren in te stellen. 

3.8.5. Lijst van cookies die op deze site worden gebruikt:

Wanneer u toestemming geeft voor alle cookies, kunnen de volgende cookies worden ingesteld:

4. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw Gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

5. AAN WIE KUNNEN UW GEGEVENS WORDEN DOORGEGEVEN?

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze partners waarmee we een contractuele relatie hebben. We geven hun echter alleen de gegevens door die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun opdrachten. 

In het kader van de uitvoering van onze diensten, met name voor marketingdoeleinden en op basis van ons legitiem belang, kunnen wij sommige van onze taken geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan technische onderaannemers die contractueel aan ons gebonden zijn.
RESTO DU CŒUR eist van haar onderaannemers dat zij zich houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat zij voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten wordt gewaarborgd.

RESTO DU CŒUR verkoopt de Gegevens die wij over u verzamelen niet aan derden en maakt deze ook niet op andere wijze bekend zonder uw toestemming. Indien dat echter noodzakelijk moest blijken voor het verlenen van onze Diensten, zal RESTO DU CŒUR uitdrukkelijk uw toestemming vragen om uw Gegevens door te geven.
Niettegenstaande het voorgaande kan RESTO DU CŒUR echter uw Gegevens bekendmaken aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn of in het kader van een juridische procedure en (ii) om haar rechten te verdedigen en te waarborgen.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN?

 • Recht van inzage: u hebt het recht op kosteloze toegang tot uw Gegevens op elk moment.
 • Recht op rechtzetting: u hebt het recht om te eisen dat onjuiste Gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of niet langer noodzakelijke Gegevens worden verwijderd. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde verplicht bent de juistheid van de door u verstrekte Gegevens te controleren.
 • Recht op gegevensverwijdering: wanneer u niet langer wenst dat uw Gegevens worden verwerkt en u in de gelegenheid bent om het recht op gegevensverwijdering aan te vragen, zullen wij uw Gegevens uit onze database verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid: in voorkomend geval heeft u ook recht op overdraagbaarheid van uw Gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Recht van bezwaar: u hebt het recht bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw Gegevens voor prospectiedoeleinden.
 • Recht op beperking van de verwerking: ten slotte hebt u het recht om van RESTO DU CŒUR de beperking van de verwerking van uw Gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake Gegevensbescherming.

7. HOE KUNT U UW RECHTEN DOEN GELDEN?

Door een bericht te sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of per post naar de zetel van de Federatie Resto du Coeur.

Rue du Tronquoy, 5
5380 Fernelmont
België

U kunt ook contact opnemen met onze afgevaardigde voor Gegevensbescherming (DPO) per e-mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of per post naar
GDPR Agency
Chemin du Cyclotron, 6
1348 Louvain-la-Neuve
België

8. WAT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Als u van mening bent dat wij onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen per e-mail op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. We zullen ons uiterste best doen om uw aanvraag zo snel mogelijk op te volgen.

Elke claim, klacht of grief is gericht aan het adres van het hoofdkantoor van de Federatie Resto du Coeur.

Als u niet tevreden bent met onze reactie, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit:

De Belgische toezichthoudende autoriteit is

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

11. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN.

Onze sites kunnen links naar sites van derden bevatten en sommige van onze diensten bieden u toegang tot diensten van derden.

We hebben geen controle over hoe externe sites en diensten uw persoonlijke gegevens verwerken. We controleren geen sites en diensten van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke sites en diensten van derden of hun privacy-praktijken. Lees de privacy verklaringen van sites of diensten van derden die u via onze sites of diensten bezoekt.

10. VEILIGHEID

We ontwikkelden technisch en organisatorisch geschikte beveiligingsregels om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onopzettelijke openbaarmaking aan derden en andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens te voorkomen.

RESTO DU CŒUR bewaart alle verzamelde Persoonsgegevens op haar interne server en op de servers van onze partners waarmee we een contractuele relatie hebben.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULE

De aansprakelijkheid van RESTO DU CŒUR is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van enige indirecte schade. RESTO DU CŒUR kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals, zonder dat deze lijst volledig is, verlies van Gegevens, financieel of commercieel verlies, winstderving, stijging van algemene onkosten, verstoring van de planning.

Bovendien kan RESTO DU CŒUR niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van een onjuiste manipulatie door derden van de Gegevens (Gegevensdiefstal, virussen, phishing of andere computerovertredingen).

We willen u ook informeren dat links naar de Website ook hyperlinks en andere verwijzingen kunnen bevatten naar andere sites die we niet controleren of beheren en waarop huidige bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of de aanbiedingen, producten en diensten die door hen worden aangeboden. We raden u daarom aan om zorgvuldig het privacy-beleid te lezen van elke site die u bezoekt, aangezien de regels kunnen afwijken van de regels in huidig document.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd, uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, die in geval van geschil het enige van toepassing zijnde recht is.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld binnen een periode van maximaal één maand na het voorkomen ervan - periode die met wederzijdse instemming kan worden verlengd -, kan op verzoek van de meest gerede partij voor de Franstalige Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen worden gebracht, die als enige bevoegd zullen zijn.

13. INGANGSDATUM

Huidig beleid werd opgesteld en is van kracht geworden op 16.06.2023. 

14. BIJWERKEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

De Federatie Resto du Coeur behoudt zich het recht voor om dit Charter bij te werken door een nieuwe versie op de website te plaatsen. In dit verband wordt u in het bijzonder aangeraden om regelmatig de website en de relevante pagina waarop het Charter staat, te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van dit beleid op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

De laatste versie zal altijd beschikbaar zijn via deze link.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Grondslag

Maximale bewaartermijn (tenzij anders aangegeven)

Ontvangst en verwerking van gestelde vragen

Rechtmatig belang Toestemming

Te bepalen door de vereniging,

Voorbeeld: 5 jaar na het laatste contact indien schenker / 1 jaar na het laatste contact indien prospect.

Totstandbrenging van diensten, verwerking van uw transacties en uitvoering van uw instructies

Uitvoering van het contract

Te bepalen door de vereniging, Voorbeeld: 5 jaar na het laatste contact van de schenker.

Fondsenwerving en inzameling van donaties

Uitvoering van het contract

Wettelijke verplichting

7 jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op het belastbare tijdperk

Optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website

Rechtmatig belang

Te bepalen door de vereniging

Voorbeeld: 1 jaar na het laatste bezoek van de gebruiker aan de website.

Aanvraag om vrijwilliger te worden

Rechtmatig belang Toestemming

Te bepalen door de vereniging,

Aanbeveling:

- Directe verwijdering als het CV niet overeenkomt met het gezochte profiel;

- Bewaring in een wervingsdatabase gedurende 1 jaar als het cv een potentiële match is maar er geen functie beschikbaar is;

- Onmiddellijke verwerking als het cv overeenkomt en er een functie beschikbaar is. In dit geval: 5 jaar bewaard in het dossier van de werknemer vanaf de dag die volgt op het einde van het contract.

Opstellen van mailinglijsten

Rechtmatig belang Toestemming

Te bepalen door de vereniging,

Voorbeeld: 5 jaar na het laatste contact indien schenker / 2 jaar na het laatste contact indien prospect.

Naleving van wetgeving en regelgeving

Wettelijke verplichting

- Sociale documenten: 5 jaar vanaf de dag volgend op het einde van het contract;

- Fiscale documenten: 7 jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op het belastbare tijdperk.

- Garantiedocumenten: te bepalen door de vereniging

- Afgifte fiscaal attest: 5 jaar na de laatste schenking door de schenker ->.

Bescherming van onze rechten

Rechtmatige belangen

Zolang de gerechtelijke actie/klachtprocedure duurt.